For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

توپولوژی یک

توپولوژی یک

منبع

Munkres, James R. Topology. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000.

تمرینها

 

ویدیوهای تدریس

جلسه اول (۸۲ دقیقه)

 جلسه دوم (۱۰۶ دقیقه)

جلسه سوم (۸۸ دقیقه)

جلسه چهارم (۱۰۶ دقیقه)

جلسه پنجم (۷۲ دقیقه)

جلسه ششم (۱۰۹ دقیقه)

جلسه هفتم (۷۸ دقیقه)

جلسه هشتم (۱۰۶ دقیقه)

جلسه نهم (۴۰ دقیقه)

جلسه دهم (۸۲ دقیقه)

جلسه یازدهم (۹۷ دقیقه)

جلسه دوازدهم (۶۸ دقیقه)

جلسه سیزدهم (۸۱ دقیقه)

جلسه چهاردهم (۹۹ دقیقه)

جلسه پانزدهم (۹۰ دقیقه)

جلسه شانزدهم (۹۷ دقیقه)

جلسه هفدهم (۸۵ دقیقه)

جلسه هجدهم (۹۲ دقیقه)

جلسه نوزدهم (۷۹ دقیقه)

جلسه بیستم (۷۶ دقیقه)

جلسه بیست و یکم (۶۹ دقیقه)

جلسه بیست و دوم (۶۵ دقیقه)

جلسه بیست و سوم (۵۶ دقیقه)

جلسه بیست و چهارم (۵۳ دقیقه)

جلسه بیست و پنجم (۸۵ دقیقه)

جلسه بیست و ششم (۵۵ دقیقه)

جلسه بیست و هفتم (۸۶ دقیقه)

جلسه بیست و هشتم (۱۰۲ دقیقه)

جلسه بیست و نهم (۱۰۵ دقیقه)

جلسه سیم (۹۷ دقیقه)

جلسه سی و یکم (۳۳ دقیقه)

جلسه سی و دوم (۱۰۲ دقیقه)

جلسه سی و سوم (۳۹ دقیقه) - باقیمانده جلسه قبل

جلسه سی و چهارم (۴۶ دقیقه)

جلسه سی و پنجم (۱۰۲ دقیقه)

 جلسه سی و ششم (۱۹ دقیقه) - باقیمانده جلسه قبل

جلسه سی و هفتم (۱۰۱ دقیقه)

 جلسه سی و هشتم (۹۴ دقیقه) - باقیمانده جلسه قبل

 جلسه سی و نهم (۶۷ دقیقه) - باقیمانده جلسه قبل

جلسه چهلم (۷۳ دقیقه)

جلسه چهل و یکم (۱۰۲ دقیقه)

جلسه چهل و دوم (۹۴ دقیقه)

تحت نظارت وف بومی